Obchodné podmienky

Obchodné podmienky e-shopu spoločnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.
 
1.Úvodné ustanovenia
 
Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru v rámci Českej republiky aj zo zahraničia prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., na internetovej stránke 
www.eshop.saris.sk (ďalej len internetový obchod) a bližšie upravujú práva a povinnosti predávajúceho – obchodnej spoločnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., a kupujúceho.  
Predávajúci:
Obchodná spoločnosť Plzeňský Prazdroj, a. s., so sídlom U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, Plzeň, PSČ 301 00, IČO: 45357366, DIČ: CZ45357366, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel B, vložka 227 Kontaktné údaje predávajúceho Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, Plzeň 301 00 Email: 
eshop@asahibeer.cz Tel.: +421 907 876 482
Kupujúci:
Fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo tovar z internetového obchodu predávajúceho. Rozlišujú sa kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý ním nie je, pričom kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je taký kupujúci, ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, potom uzatvára zmluvu na účely využitia tovaru či služieb v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Všetky zmluvné vzťahy podľa týchto obchodných podmienok sú uzatvárané v súlade s právom ČR a vzťahy týmito obchodnými podmienkami výslovne neupravené sa riadia zákonom č. 89/2012 Z. z., občianskym zákonníkom v platnom znení (ďalej len občiansky zákonník) a zákonom č. 634/1992 Z. z., zákonom o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa). Ak je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa zmluvné vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, vyjadruje s nimi súhlas a berie na seba záväzok ich v plnej miere rešpektovať.  
 
2.Spôsob objednávania a uzatvorenia kúpnej zmluvy
 
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetové stránky predávajúceho. Tovar je možné objednávať iba prostredníctvom formulárov internetového obchodu predávajúceho, prípadne podľa dohody na e-mailovej adrese 
eshop@asahibeer.cz ((ďalej len objednávka). Iba riadne vyplnená objednávka obsahujúca všetky predpísané náležitosti je považovaná za platnú. Objednávky poslané prostredníctvom internetového obchodu sú považované za záväzné. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby a omyly urobené v objednávke kupujúcim. Odoslanú objednávku nie je možné z technických dôvodov upravovať, pretože sa krátko po jej prijatí odovzdáva do nášho logistického centra.Rozhodujúce pre určenie druhu a množstva objednávaného tovaru sú vždy len objednávacie čísla tovaru a nie sprievodný text objednávky. Obrázky pri niektorých tovaroch môžu byť len ilustratívne a nemusia plne zodpovedať skutočnosti.

Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne skutočnosť, že mu bola objednávka expedovaná a to informatívnym e-mailom na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim (potvrdenie nie je akceptáciou objednávky). Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku zaslanú s dodatkom alebo odchýlkou, ktoré podstatne menia ponuku predávajúceho.

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo zo zákonných dôvodov. Predávajúci si vyhradzuje právo požiadať kupujúceho o prípadnú písomnú autorizáciu objednávky. Pri objednávkach tovaru väčších, ako je obvyklé množstvo (t. j. pri textile a ostatných predmetoch viac ako 5 ks, pri pohároch nad 20 ks), je nevyhnutné, aby kupujúci kontaktoval pred odoslaním objednávky predávajúceho kvôli zisteniu dostupnosti tovaru a dohodnutiu individuálnej výšky poštovného a balného.

Odoslaním objednávky dojednáva kupujúci výšku ceny tovaru, náklady na dodanie, zvolený spôsob dopravy a platobné podmienky. Miestom dodania tovaru je adresa doručenia uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom odoslania objednávky kupujúcim a prijatím (akceptáciou) objednávky predávajúcim. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka tovaru odoslaná kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto návrhom. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku kupujúceho alebo jej časť (ak so zrušením časti objednávky kupujúci súhlasí, v opačnom prípade bude zrušená celá objednávka) pred uzatvorením kúpnej zmluvy, ak sa dopytovaný tovar už nevyrába, nedodáva do ČR, v prípade vypredania zásob, ak došlo k podstatnej zmene ceny, ak by k dodaniu tovaru došlo neskôr, ako bolo avizované, ak došlo k objednaniu väčšieho než obvyklého množstva tovaru a pod. Ak dôjde k zrušeniu objednávky alebo jej časti podľa predchádzajúcej vety a kupujúci už zaplatil celú kúpnu cenu alebo jej časť, potom mu predávajúci túto sumu bez zbytočného odkladu odovzdá alebo prevedie na účet podľa dohody zmluvných strán.

Podaná objednávka a uzavretá zmluva sú predávajúcim archivované v jeho elektronickom úložisku na účely ich úspešného splnenia a nie sú prístupné tretím nezúčastneným stranám. Predávajúci umožní kupujúcemu na základe jeho písomnej žiadosti prístup k uloženej uzatvorenej zmluve, najdlhšie však po dobu 6 mesiacov od uzavretia zmluvy.
 
2.A Predmet zmluvy a práva a povinnosti predávajúcého
Predmetom zmluvy je len tovar z internetového obchodu predávajúceho uvedený v objednávke, ktorý je dostupný a môže byť predávajúcim dodaný. Označenie tovaru alebo služby a popis ich hlavných vlastností sú uvedené pri každom jednotlivom tovare alebo každej službe v internetovom obchode predávajúceho. Predávajúci má právo odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku kupujúceho, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať objednaný tovar a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

Predaj alkoholu osobám mladším ako 18 rokov je zakázaný. Kupujúci pri objednávke tovaru a jej odoslaním predávajúcemu potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov, ak nie je predávajúcim požadované iné potvrdenie tejto skutočnosti. Predaj alkoholu mimo ČR prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho nie je možný.  
 
2.B Povinnosti kupujucého
Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu miesta, na ktoré má byť objednaný tovar dodaný (miesto doručenia). Kupujúci je povinný ním objednaný tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v objednávke, vrátane nákladov na balenie a dopravu.  
 
2.C Kúpná cena zboží
Kúpnou cenou tovaru sa rozumie cena v Kč alebo v eurách uvedená pri jednotlivých tovaroch v internetovom obchode predávajúceho (V ponuke je uvedená cena tovaru prioritne s DPH a pre informáciu aj bez DPH. Ak nie je zrejmé, či ide o cenu tovaru s alebo bez DPH, ide o cenu s DPH). Zobrazením nových cien tovaru v internetovom obchode predávajúceho sa predchádzajúce ceny tovaru stávajú automaticky neplatnými, s výnimkou tovaru objednaného kupujúcim ešte pri platnosti ceny pôvodnej. Cena tovaru nezahŕňa náklady na jeho balenie (balné) a dopravu. Tieto náklady sú v každej objednávke uvedené samostatne, vrátane ich výšky, pričom odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s výškou týchto nákladov a zaväzuje sa ich predávajúcemu uhradiť. Kúpna cena sa považuje za dohodnutú až uzavretím kúpnej zmluvy. Ak je pri danom tovare uvedená cena 0,- Kč, nemožno tento tovar objednať. Na darčeky poskytované úplne zadarmo si nemôže kupujúci uplatňovať akékoľvek práva. Ak poskytne predávajúci kupujúcemu darček zadarmo, sú uplatnené ustanovenia občianskeho zákonníka o darovacej zmluve. V prípade, že je miestom dodania štát Európskej únie, výška DPH zodpovedá základnej sadzbe platnej v krajine dodania. V prípade, že je miestom dodania štát mimo Európskej únie, výška DPH zodpovedá sadzbám platným v Českej republike.


3.Dodacie podmienky
 
Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na stránkach internetového obchodu predávajúceho  
http://eshop.saris.sk/ 
 
3.A Termín dodanie tovaru

Ak je tovar na sklade, bude doručený kupujúcemu na území ČR do 5 pracovných dní, na území EÚ do 7 pracovných dní a mimo EÚ do 14 pracovných dní, výnimočne aj dlhšie od odoslania oznámenia o expedícii objednaného tovaru predávajúcim kupujúcemu (v takom prípade nie je predávajúci v omeškaní). Objednávky pohárov s venovaním budú doručené kupujúcemu na území ČR do 14 pracovných dní, na území EÚ do 21 pracovných dní a mimo EÚ do 28 pracovných dní. V prípade objednania tovaru, ktorý nie je na sklade, bude termín dodania stanovený dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim, okrem iného s ohľadom na možnosti distribútora. Kupujúci bude o možnom dátume dodávky tovaru, ktorý nie je na sklade, vyrozumený najneskôr 3. pracovný deň po dni doručenia objednávky. Spotrebiteľ môže v objednávke žiadať o vyzdvihnutie tovaru priamo v Darčekovej predajni predávajúceho v Plzni, v Nošovicích, ve Velkých popovích a ve Veľkom Šaršiši. (tel. +421 907 876 482). Zamestnanci predávajúceho si môžu zvoliť ako miesto doručenia sídlo príslušného ODC predávajúceho, kam bude tovar doručený v týždenných až dvojtýždenných intervaloch podľa sezóny – bez nutnosti hradiť poštovné. Pri platbe tovaru vopred podľa časti 4. A bodu 3) týchto obchodných podmienok nie je predávajúci povinný odovzdať tovar na prepravu skôr, než bude dohodnutá kúpna cena, vrátane ceny nákladov na balné a dopravu, uhradená, t. j. pripísaná v prospech peňažného účtu predávajúceho.  
 
3.B Dopravca

Dopravu tovaru zaisťujú spoločnosti Česká pošta, s. p. a Slovenská pošta, s.p. (neplatí pre tovar určený na osobné vyzdvihnutie v Darčekovej predajni). Zásielka s tovarom sa prepravuje ako obchodný balík, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť, prípadne zmeniť spôsob prepravy (dopravcu) a to s ohľadom na objem, hmotnosť dodávky a bezpečnosť dopravy. Prípadná zmena spôsobu dopravy z rozhodnutia predávajúceho nebude mať žiadny vplyv na dohodnutú výšku úhrady za poštovné (prepravné) a balné.  
 
3.C Cena za dopravu

Cena za dopravu je uvedená na stránkach internetového obchodu predávajúceho  www.eshop.saris.sk. Tieto ceny platia pri objednaní tovaru v obvyklom množstve. Zásielky do zahraničia (len pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi): Cena poštovného a balného do zahraničia (vrátane DPH) je stanovená predávajúcim podľa miesta určenia, podľa objednávkového formulára a je kalkulovaná do hmotnosti max. 5 kg. Pri objednávkach s hmotnosťou nad 5 kg môže predávajúci požadovať doplatok za poštovné, ten kupujúcemu oznámi individuálne. Zásielky možno doručiť iba do vymenovaných krajín (pozrite si cenník poštovného, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok). Ak má kupujúci záujem o zaslanie tovaru do inej krajiny, než ktorá je uvedená v cenníku poštovného, je nevyhnutné, aby za týmto účelom kontaktoval predávajúceho.

Zásielky do zahraničia (len pre kupujúcich, ktorí sú právnickou osobou): Tovar možno zaslať aj právnickým osobám po uvedení údajov v objednávke; vyššie uvedené platí obdobne.


3.D Prevzatie dodávky

Kupujúci je povinný pri dodaní tovaru dopravcom skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto ihneď oznámiť samotnému dopravcovi a zásielku s tovarom nepreberať. Podpisom dodacieho/prepravného listu či iného dokladu o dodaní tovaru kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu o porušení obalu zásielky či množstve balíkov zásielky nebude braný ohľad.  
 
4.Úhrada kúpnej ceny a ďalších poplatkov
 
4.A Spôsob úhrady kúpnej ceny a nákladov na balné a dopravu
ZSpôsoby platby kúpnej ceny a nákladov na balné a dopravu sú uvedené na stránkach internetového obchodu predávajúceho 
http://eshop.saris.sk/. Úhrada kúpnej ceny tovaru a nákladov na balné a dopravu môže prebiehať jedným z nasledujúcich spôsobov: 1) v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo 2) v hotovosti alebo platobnou kartou pri odbere tovaru v darčekových predajniach Plzeňského Prazdroja (zoznam predajní je uvedený na stránkach internetového obchodu predávajúceho  www.eshop.saris.sk) alebo 3) platba vopred prostredníctvom platobnej karty alebo podľa predchádzajúcej dohody bankovým prevodom. Platba podľa bodu 3) sa vyžaduje pri zaslaní tovaru objednaného zamestnancami predávajúceho s miestom doručenia na ODC (platí len pre zamestnancov predávajúceho) a v prípade zaslania tovaru do zahraničia (miesto doručenia je adresa mimo územia ČR) alebo 4) darčekovým poukazom – je nutné v objednávke uviesť dvanásťmiestny kód uvedený na vouchere, inak nie je úhrada darčekovým poukazom možná; ak cena tovaru presiahne hodnotu voucheru, je nutné zostávajúcu hodnotu tovaru doplatiť niektorým zo spôsobov uvedených v časti 4. A bodoch 1), 2) – 3) a 5) tejto časti obchodných podmienok; za nevyužitú časť voucheru sa finančná protihodnota neposkytuje 5) E-ticketomticketem– je nutné v objednávke uviesť šesťmiestny kód uvedený na e-tickete, inak nie je úhrada e-ticketom možná; ak cena tovaru presiahne hodnotu e-ticketu, je nutné zostávajúcu hodnotu tovaru doplatiť jedným zo spôsobov uvedených v časti 4. A bodoch 1) – 4) tejto časti obchodných podmienok; za nevyužitú časť e-ticketu sa finančná protihodnota neposkytuje. Pri dodaní tovaru na dobierku – podľa bodu 1) alebo pri platbe vopred – podľa bodu 3) tejto časti obchodných podmienok je kupujúci povinný zaplatiť pri prevzatí tovaru/pred odoslaním tovaru podľa skutočnosti vždy úplnú kúpnu cenu (t. j. cenu za tovar vrátane poštovného a balného). Pri dodaní tovaru na ODC zaplatí zamestnanec predávajúceho cenu za tovar a balné, avšak bez poštovného. Pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim v niektorej z predajní predávajúceho je kupujúci povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu tovaru a balné. Konečný daňový doklad – pokladničný doklad (prípadne pre právnické osoby faktúra) je súčasťou dodávky objednaného tovaru a slúži súčasne ako dodací list.  
Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade úhrady kúpnej ceny, ktorá má charakter evidovanej tržby v zmysle zákona č. 112/2016 Z. z. o evidencii tržieb, predávajúci vystaví kupujúcemu účtenku v zmysle tohto zákona podľa svojej voľby v papierovej alebo elektronickej forme, samostatne alebo ako súčasť daňového dokladu.
 
4.B Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku
KKupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.  
 
5.Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 
Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené vyhlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky potrebné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa táto od začiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť si všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv plynúcich zo zodpovednosti za chyby vracia kupujúci plnenie, ktoré mu poskytol predávajúci, len v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.
Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa ust. § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. O úmysle odstúpiť od kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje informovať predávajúceho e-mailom na adresu  
eshop@asahibeer.cz, prípadne doporučeným listom na kontaktnú adresu predávajúceho na doručovanie, s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu na vrátenie platby (ak nebude dohodnutý iný spôsob jej vrátenia). Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť vzorový formulár, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok. Prijatie vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy potvrdí predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu v textovej podobe. Právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru, čo berie kupujúci na vedomie. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Tovar je kupujúci povinný zaslať späť alebo ho odovzdať predávajúcemu na adresu jeho sídla úplný a nepoškodený, bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale. Pri zaslaní tovaru späť predávajúcemu sa kupujúci zaväzuje tovar zabaliť tak, aby bol počas prepravy dostatočne chránený proti znehodnoteniu. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odošle tovar alebo ho odovzdá predávajúcemu pred uplynutím 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od zmluvy. Po vrátení tovaru kupujúcim podľa uvedených podmienok vráti predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bolo doručené oznámenie o odstúpení kupujúceho od zmluvy, kupujúcemu späť všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy dostal, vrátane nákladov na dodanie (poštovného a balného), rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal, ak sa nedohodnú strany na inom spôsobe. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a ak tým kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Ak si kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než dostane kupujúcim vrátený tovar alebo než kupujúci preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.

Ak už nie je dobre možné vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy kupujúci získal (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí kupujúci poskytnúť predávajúcemu peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť voči kupujúcemu právo na náhradu škody a jednostranne započítať svoj nárok do nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a v takom prípade vracia predávajúci kupujúcemu len takto zníženú kúpnu cenu. Od kúpnej ceny, ktorá má byť kupujúcemu predávajúcim vrátená, môže predávajúci naviac jednostranne odpočítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, v prípade zmlúv uvedených v ust. ust. § 1837 občianskeho zákonníka. Ustanovenie tejto časti obchodných podmienok sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí, ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky kvôli zisteniu chyby veci, ak kupujúci vec použil ešte pred objavením chyby, ak kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo ak kupujúci predal vec ešte pred objavením chyby, ak ju spotreboval alebo ak ju pozmenil pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech. Kupujúci tiež stráca právo odstúpiť od zmluvy, ak neoznámi chybu tovaru včas.
Odkaz na vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy: 
vzorový formulár 
 
6.Iné ustanovenia
 
6.A Neprevzatie tovaru
V prípade, že kupujúci neprevezme tovar pri dodaní alebo je v omeškaní s prevzatím a predávajúci má právo v prípade, že kupujúcim objednaný tovar mal byť podľa kúpnej zmluvy dodaný na miesto doručenia určené kupujúcim, požadovať od kupujúceho úhradu nákladov vzniknutých omeškaním kupujúceho, resp. márnym doručením tovaru, ktoré neprevzatím tovaru predávajúcemu vznikli, má predávajúci tiež právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, pričom úhradou vzniknutých nákladov ani odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody v plnej výške. Náklady, ktoré neprevzatím tovaru predávajúcemu vznikli, sú určené na základe dohody zmluvných strán vo výške 10 % z ceny tovaru, ktorý bol márne dodávaný kupujúcemu a ďalej poštovné a balné. Tovar určený v kúpnej zmluve na vyzdvihnutie v Darčekovej predajni v Plzni, v Kozlím obchodě vo Veľkých Popoviciach, Radegastovom obchode v Nošoviciach alebo v Darčekovej predajni vo Veľkom Šariši tu bude rezervovaný maximálne po dobu 14 dní, pričom po uplynutí tejto lehoty daná kúpna zmluva stráca bez ďalšieho platnosť a vyššie uvedené platí obdobne.  
 
6.B Riešenie sporov sporů
SZmluvné strany sa zaväzujú akékoľvek spory vzniknuté medzi nimi riešiť prednostne zmierom. V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom a ak sa nepodarí spor vyriešiť zmierom, je na riešenie sporov na základe ustanovení § 89a 89 a občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 99/1963 Z. z.) miestne príslušný všeobecný súd predávajúceho.  

V prípade, že kupujúci je spotrebiteľ, je v prípade vzniku sporu medzi ním a predávajúcim oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie sporu Českej obchodnej inšpekcii s cieľom uzavretia dohody s predávajúcim a to prostredníctvom kontaktných údajov dostupných na internetových stránkach www.coi.cz. Podanie návrhu aj následná účasť pri mimosúdnom riešení sporu sú pre kupujúceho zadarmo, všetky prípadné náklady vzniknuté v súvislosti s mimosúdnym riešením sporu znáša každá strana samostatne. Pre kupujúceho je voľba mimosúdneho riešenia sporu dobrovoľná. Návrh na mimosúdne riešenie sporu možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď si kupujúci prvýkrát u predávajúceho uplatnil nárok, ktorý je predmetom sporu. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa považuje za začaté doručením takéhoto návrhu (s predpísaným obsahom).
 
6.C Používanie registrovaných údajov
KKupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších subjektov, ak nie je v konkrétnom prípade písomne dohodnuté inak.  
 
7.Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (najmä ho nahrádzajúcim zákonom o spracovaní osobných údajov) a európskym nariadením č. 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) a súvisiacimi predpismi. Predávajúci postupuje v súlade so svojimi zásadami na ochranu súkromia „Privacy Policy“,Tieto predstavujú povinné informácie poskytované predávajúcim ako prevádzkovateľom osobných údajov kupujúcemu ako dotknutej osobe podľa nariadenia GDPR. So zásadami je kupujúci povinný sa pred objednaním tovaru zoznámiť. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje prijatie informácie o spracovaní jeho osobných údajov predávajúcim na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a prípadne na účely vedenia používateľského účtu kupujúceho v prípade využitia registrácie (pozrite nižšie).

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte alebo pri objednávke tovaru) uvádzať správne, aktuálne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

Spracovaním získaných osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, najmä ako ich sprostredkovateľa (napr. prevádzkovateľ webových stránok a eshopu prevádzkovateľ e-shopu predávajúceho, dopravca a ďalší).   Týmto osobám však budú osobné údaje poskytnuté len v nevyhnutnom rozsahu. Osobné údaje kupujúcich však nebudú poskytované tretím osobám okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na plnení zmluvy.

Nákup prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho možno realizovať dvoma spôsobmi a to jednorazovo alebo prostredníctvom registrácie na jeho internetových stránkach.

 

7.A Nákup bez registrácie

V prípade jednorazového nákupu bez registrácie kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu:
-Meno, priezvisko
- Adresa
- Emailová adresa a / alebo telefonický kontakt
- Dátum narodenia

Poskytnutie týchto osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy a dodanie tovaru, ktorý si kupujúci objednal. Dátum narodenia je nevyhnutný na dodržanie zákonných predpisov Českej republiky, pretože v tomto internetovom obchode sú ponúkané a propagované alkoholické nápoje. E mail a/alebo telefonický kontakt sú potrebné na efektívnu komunikáciu s kupujúcim v súvislosti so zmenami objednávky, prípadnou nemožnosťou dodania alebo v súvislosti s doručovaním. Právnym titulom spracovania osobných údajov sú tu samotná zmluva a plnenie uzavretej zmluvy (oprávnený záujem predávajúceho). Tieto osobné údaje nie sú spracovávané na žiadne iné účely.

Predávajúci spracováva osobné údaje z jednorazových nákupov počas doby trvania oprávneného záujmu predávajúceho, t. j. počas doby trvania premlčacej doby akéhokoľvek nároku vyplývajúceho z kúpnej zmluvy.

 

7.B Nákup s registráciou

V prípade, že sa kupujúci dobrovoľne zaregistruje na stránkach predávajúceho na účely plánovaného nakupovania tovaru, poskytuje svoje osobné údaje na spracovanie predávajúcemu v rozsahu:
- Meno, priezvisko;
- Adresa;
- Dátum narodenia;
- Emailová adresa;
- Telefonický kontakt;
- Prihlasovacie meno a heslo.

a to na účely registrácie kupujúceho na webových stránkach predávajúceho a súvisiaceho zriadenia a správy účtu kupujúceho na účely objednávania a nákupu tovaru, interných analýz, vyhodnotenia spotreby, preferencií a nákupného správania. Registrácia je pre kupujúceho dobrovoľná a ten ju môže kedykoľvek zrušiť. /p>

Predávajúci spracováva osobné údaje po dobu trvania registrácie a ďalej po dobu trvania premlčacej doby akéhokoľvek nároku vyplývajúceho z poslednej uzatvorenej kúpnej zmluvy od zrušenia registrácie. V ostatnom platí 7.A. obdobne.

 

7.C Poskytnutie informácií v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, má v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov č. 101/2000 Sb. v platnom znení a európskym nariadením GDPR v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov voči predávajúcemu nasledujúce práva:

a) právo na vymazanie svojich osobných údajov,;
b) pprávo na prístup k svojim osobným údajom,;
c) právo na to, aby predávajúci obmedzil spracovanie osobných údajov kupujúceho v prípade, že::
i. tento popiera presnosť osobných údajov a to na dobu potrebnú na to, aby predávajúci mohol presnosť údajov overiť,;
ii. spracovanie je protiprávne a kupujúci odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,;
iii. predávajúci už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale kupujúci ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,;
iv. kupujúci vzniesol námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, kým nebude overené, či oprávnené dôvody predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi kupujúceho,;
d)právo na prenosnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,;
e) právo poznať povahu automatizovaného spracovania osobných údajov v súvislosti s jeho využitím na rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovania vykonávané úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práv a právom chránených záujmov kupujúceho,;
f) právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní (pozrite vyššie), vrátane profilovania, ktoré má pre kupujúceho právne účinky, alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka, ak sa toto rozhodnutie netýka plnenia zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim; 
g) právo byť informovaný, ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody kupujúceho. Takéto porušenie je predávajúci povinný kupujúcemu bez zbytočného odkladu oznámiť.

Za podmienok stanovených nariadením GDPR má kupujúci právo vzniesť proti spracovaniu osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu predávajúceho námietky proti profilovaniu a voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

Kupujúci má tiež právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Českej republiky alebo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Českej republiky.

Na účely uplatnenia svojich práv môže kupujúci kontaktovať predávajúceho písomne na korešpondenčnej adrese: Plzeňský Prazdroj, a. s., právní oddělení, Myslbek, Ovocný trh 8, 110 00 Praha 1  alebo e-mailovej adrese osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov predávajúceho: personaldataprotection@eu.asahibeer.com alebo registrace@asahibeer.cz.

Ďalšie informácie na ochranu osobných údajov sú upravené v "Podmienkach používania stránok" a v "Privacy policy"predávajúceho, s ktorými je kupujúci povinný sa zoznámiť.

 

7.D Súhlas so spracovaním osobných údajov

KKupujúci, ktorý je fyzickou osobou, má možnosť v rámci registrácie udeliť súhlas so zasielaním reklamných a propagačných e-mailov predávajúcim nad rámec obsahu objednávok tovaru.

Vyplnením a odoslaním príslušného registračného formulára v spojení so začiarknutím súhlasu kupujúci súhlasí:
a) aby tieto nižšie uvedené údaje spracovávala naša spoločnosť ako prevádzkovateľ, t. j.: Plzeňský Prazdroj, a. s., so sídlom U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 45357366
b) a to v rozsahu meno a priezvisko, doručovacia adresa vrátane ulice, číslo popisné, číslo orientačné, mesto, PSČ, štát, číslo telefónu a e-mailová adresa, dátum narodenia, používateľské meno, heslo a IP adresa,;
c) na účely uvedené pri danom súhlase,
d) po dobu 3 rokov, ak svoj súhlas neodvoláte skôr. Po uplynutí tejto doby môže predávajúci spracovávať osobné údaje počas doby trvania svojho oprávneného záujmu a to najdlhšie počas trvania premlčacej doby akéhokoľvek nároku spojeného s vašou registráciou na našich stránkach a súvisiacimi nákupmi.
Už udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek zrušením začiarknutia príslušného políčka vo vašom používateľskom konte a alebo otázkou na 
registrace@asahibeer.cz.

 

8.Zodpovednos'ť za chyby a reklamácie
 
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §§ 1914 – 1925, §§ 2099 – 2117 a §§ 2161 – 2174 zákona č. 89/2012 Z. z., občianskeho zákonníka). Predávajúci zodpovedá kupujúcemu – spotrebiteľovi za to, že vec nemá chyby.

Záručná doba na tovar dodaný predávajúcim kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, je 24 mesiacov, ak nie je inak uvedené výslovne v daňovom doklade, v záručnom liste k danému tovaru alebo vyznačené na obale tovaru, pričom záručná doba v daňovom doklade má pred záručnou dobou v záručnom liste prednosť a táto má prednosť pred záručnou dobou na obale tovaru.

Záručná doba na tovar dodaný predávajúcim kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľ, nemusí byť predávajúcim poskytnutá, nie je výslovne uvedená pri konkrétnom tovare v daňovom doklade alebo v záručnom liste k tomuto tovaru.

Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania tovaru kupujúcemu. Ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží záručná lehota od príchodu veci do miesta určenia. V prípade kupujúceho - spotrebiteľa, ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná lehota plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, ak kupujúci - spotrebiteľ objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (pozn. nevzťahuje sa na kupujúceho - podnikateľa). Záručná lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru alebo jeho časti začína plynúť nová záručná lehota v plnej dĺžke na tovar alebo jeho časť.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním.

Kupujúci je v rámci reklamácie povinný označiť tvrdenú chybu dodaného tovaru (pozrite nižšie níže 8.A). Predávajúci kupujúcemu v písomnej forme následne potvrdí, kedy kupujúci právo uplatnil a ak sa vykonáva oprava, vykonanie opravy a dobu jej trvania.

V prípade kupujúceho - spotrebiteľa musí byť reklamácia vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty a ak nebude reklamácia vybavená sa chyby považujú za neodstrániteľné. Plynutie lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavené v prípade, že predávajúci nedostal všetky časti tovaru, podklady a pod. potrebné na vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej lehote. Lehota je od tohoto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim. Kým si kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Do odstránenia chyby nemusí kupujúci platiť časť kúpnej ceny odhadom primerane zodpovedajúcu jeho právu na zľavu, ak cenu už neuhradil. Pri dodaní novej veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú. Ak predávajúci neodstráni chybu veci včas alebo chybu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

 

V prípade kupujúceho - podnikateľa bude reklamácia vybavená podľa občianskeho zákonníka, resp. príslušnej zmluvy.  


8.A Vyhlásenie a povinnosti kupujúceho
Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s vyššie uvedenými záručnými a reklamačnými podmienkami. Kupujúci je povinný bezprostredne po dodaní tovaru tento prezrieť a bez zbytočných odkladov informovať predávajúceho o prípadných zistených chybách. Ak kupujúci zistí akékoľvek nezhody medzi tým, čo je uvedené v kúpnej zmluve, dodacom liste a skutočne dodaným tovarom, napríklad v druhu alebo množstve a/alebo ak so zásielkou nedostane správne vyplnený dodací list, je povinný bez zbytočného odkladu, n, najneskôr však do troch dní, písomne informovať predávajúceho (kupujúci postupuje zhodne aj v prípade, že zistí pri tovare aj iné dôvody, pre ktoré je tovar v rozpore s kúpnou zmluvou v zmysle ust. § 2161 obč. zák.). Reklamáciu doručuje kupujúci na vlastné náklady predávajúcemu alebo autorizovanému servisu uvedenému v záručnom liste. Kupujúci pritom čo najvýstižnejšie opíše chyby a ich prejavy, doloží faktúru alebo pokladničný doklad (účtenku) a ďalej uvedie svoje kontaktné údaje v rozsahu telefónne číslo a e-mail. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek nemožno reklamáciu akceptovať; o tom predávajúci kupujúceho informuje.  

8.B Zánik nároku na uplatnenie reklamácie
Kupujúci nemá právo zo záruky, ak chybu spôsobila po prechode nebezpečenstva za škodu na tovare na kupujúceho vonkajšia udalosť. Nárok na uplatnenie reklamácie kupujúcim ďalej zaniká pri: porušení ochranných pečatí alebo nálepiek, ak na tovare sú; neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou alebo použitím, ktoré je v rozpore s používateľskou príručkou alebo návodom či obvyklými postupmi; používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam použitia uvedeným v dokumentácii, príručke či návode alebo obvyklému použitiu; poškodení tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním, ktoré je v rozpore s návodom v používateľskej príručke, ak sa s tovarom dodáva. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží ani vtedy, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tento má chybu, alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil. V prípade neoprávnenej reklamácie je táto odmietnutá, tovar je vrátený kupujúcemu na jeho náklady, alebo je oprava po predchádzajúcej dohode s kupujúcim vykonaná za úhradu, ktorú sa kupujúci zaviaže vykonať.  
 
9. Záverečné ustanovenia
 
Predávajúci záverom informuje kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, že je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (www.coi.cz).

Tieto obchodné podmienky (OP) a zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia platným právnym poriadkom Českej republiky a platia v znení platnom v deň odoslania elektronickej objednávky. Akékoľvek spory z podmienok či zmluvy vyplývajúce či sa ich týkajúce bude riešiť vecne a miestne príslušný súd v Českej republike.

Tieto OP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy. Ujednania v zmluve majú prednosť pred ujednaniami v OP.

Ak sa stane niektoré z ustanovení OP neplatným, nezákonným alebo inak nevymáhateľným, prípadne ak bude zrušené, neovplyvní to platnosť, zákonnosť a vymáhateľnosť ich zvyšných ustanovení.

 

V prípade akejkoľvek sťažnosti týkajúcej sa objednávkového alebo reklamačného procesu sa môžete obrátiť na predávajúceho prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na Internetovom obchodne predávajúceho, príp. prostredníctvom jeho informačnej linky, ktorej kontakt je k dispozícii na webovej stránke www.prazdroj.cz. S ohľadom na charakter predávaného Tovaru sa neposkytuje žiadny popredajný servis. Kupujúcemu okrem záruky prislúchajú tiež práva z vadného plnenia podľa Občianskeho zákonníka, ktoré sú popísané v týchto Obchodných podmienkach, a to zdarma. Faktúra doručená kupujúcemu predstavuje záručný list.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto OP bez predchádzajúceho upozornenia. Platné pre zmluvu je vždy znenie OP zverejnené na webových stránkach v okamihu odoslania objednávky tovaru.

 

Tieto Obchodné podmienky regulujú vzťahy medzi predávajúcicm a kupujúcim od 6. 1. 2023.

Otevíráte stránku v nepodporovaném prohlížeči!

Prosím otevřete si jej v GOOGLE CHROME.