Reklamačné podmienky

Reklamácie

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914-1925, §§ 2099-2117 a §§ 216Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §§ 1914 – 1925, §§ 2099 – 2117 a §§ 2161 – 2174 zákona č. 89/2012 Z. z., občianskeho zákonníka). Adresa na vrátenie balíkov: Arlego Fulfillment, s. r. o., Žlutická 9, 323 00 Plzeň

Záručná lehota

 • Záručná lehota na tovar dodaný predávajúcim kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je 24 mesiacov, ak zákon neustanovuje kratšiu záručnú lehotu. Záručná lehota nemusí byť kupujúcemu, ktorý je podnikateľom, poskytnutá. 

 • • Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania tovaru kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží záručná lehota od doručenia veci do miesta určenia. V prípade kupujúceho - spotrebiteľa, ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná lehota plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, ak si kupujúci - spotrebiteľ objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (pozn. nevzťahuje sa na kupujúceho - podnikateľa). 

 • • Záručná lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru alebo jeho časti začína na tovar alebo jeho časť plynúť nová záručná lehota v plnej dĺžke. 

 • Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním. 

 • • V prípade kupujúceho - spotrebiteľa musí byť reklamácia vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty a ak nebude reklamácia vybavená sa predpokladá, že chyby sú neodstrániteľné. 

 • •Kupujúci nemá právo zo záruky, ak chybu spôsobila po prechode nebezpečenstva za škodu na tovar na kupujúceho vonkajšia udalosť. 

 • •Plynutie lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavené v prípade, že predávajúci nedostal všetky časti tovaru, podklady a pod. potrebné na vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej lehote. Lehota je od toho dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim. 

 • •Kým si kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak predávajúci neodstráni chybu veci včas alebo chybu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Do odstránenia chyby nemusí kupujúci platiť časť kúpnej ceny odhadom primerane zodpovedajúcu jeho právu na zľavu. 

 • •Pri dodaní novej veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú. Ak si uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy si kupujúci právo uplatnil a ak sa vykonáva oprava, vykonanie opravy a dobu jej trvania. 

 • •V prípade kupujúceho - podnikateľa bude reklamácia vybavená podľa občianskeho zákonníka, resp. príslušnej zmluvy. 

Kupujúci

 • •Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas so záručnými podmienkami. 

 • •Kupujúci je povinný bezprostredne po dodaní tovaru tento prezrieť a bez zbytočných odkladov informovať predávajúceho o prípadných zistených chybách. 

 • •Ak kupujúci zistí akékoľvek nezhody medzi tým, čo je uvedené v kúpnej zmluve, dodacom liste a skutočne dodaným tovarom, napríklad v druhu alebo množstve a/alebo ak so zásielkou nedostane správne vyplnený dodací list, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch dní, písomne informovať predávajúceho (kupujúci postupuje zhodne aj v prípade, že zistí pri tovare aj iné dôvody, pre ktoré je tovar v rozpore s kúpnou zmluvou v zmysle ust. § 2161 občianskeho zákonníka). 

 • • Reklamáciu doručuje kupujúci na vlastné náklady predávajúcemu alebo autorizovanému servisu uvedenému v záručnom liste. 

 • •Kupujúci pritom čo najvýstižnejšie opíše chyby a ich prejavy, doloží faktúru alebo pokladničný doklad (účtenku) a ďalej uvedie svoje kontaktné údaje v rozsahu telefónne číslo a e-mail. 

Zánik nároku na uplatnenie reklamácie

Nárok na uplatnenie reklamácie kupujúcim zaniká:

 • • Pri porušení ochranných pečatí alebo nálepiek, ak sú na tovare, neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou alebo použitím, ktoré je v rozpore s používateľskou príručkou, návodom či obvyklými postupmi. 

 • • Pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam použitia uvedeným v dokumentácii, príručke či návode alebo obvyklému použitiu. 

 • • Pri poškodení tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním, ktoré je v rozpore s návodom v používateľskej príručke, ak sa dodáva s tovarom. 

 • • Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží ani vtedy, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tento má chybu, alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil. 

V prípade neoprávnenej reklamácie je táto odmietnutá, tovar je vrátený kupujúcemu na jeho náklady, alebo je oprava po predchádzajúcej dohode s kupujúcim vykonaná za úhradu, ktorú sa kupujúci zaviaže vykonať.

 

Otevíráte stránku v nepodporovaném prohlížeči!

Prosím otevřete si jej v GOOGLE CHROME.